Vårmötet 2018

Dagordning 

 • 1 Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd
 • 2 Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • 3 Fastställande av föredragningslista
 • 4 Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 • 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 6 Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 9 Behandling av eventuella motioner eller propositioner
 • 10 Övriga frågor
 • 11Mötets avslutande

I samband med vårmötet kommer Martina Edberg att berätta om sin resa i golfen och hur hon förbereders sig för säsongen 2018.

Därefter serveras kaffe och kaka!

Varmt välkomna hälsar styrelsen i Hooks GK!

Kommentarer